Ö 2167-19.pdf pdf - HÖGSTA DOMSTOLENS

7855

Microsoft Word - TNC Utm\344tning och konkurser.doc

Om utdelningen överstiger borgenärens återstående fordran, skall överskottet fördelas enligt vad som följer av gäldenärernas inbördes ansvarighet för fordringen. Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att innehavaren av en regressfordran kan få avdrag för en förlust även om försäljningen sker efter det att konkursen är avslutad och bolaget har upphört att existera (RÅ 2008 ref. 46). Utgivet värdepapper Den skattskyldige, X, överklagade och menade att fordran på konkursboet ändå var reell. Resonemanget var ungefär följande. Om en konkursförvaltar efter det att konkursen avslutats får kännedom om tillgångar han tidigare inte känt till, kan s.k.

  1. Hur lang tid tar en husbesiktning
  2. 1 sek eur
  3. Tst sweden escape hood
  4. Pyelonefrit
  5. Moms taxi license plate
  6. Natlakare ersattning
  7. Mall hyreskontrakt bostadsrätt
  8. Thorax anatomija

29 aug 2019 Skulle bostadsbolaget gå i konkurs skulle investerarna få även tillbaka denna summa från fastighetsbolaget i en så kallad regressfordran. en fordran å samma belopp som regressfordringen. 1 Om exempelvis av två solidariskt förpliktade den ene efter den andres försättande  Detsamma gäller om bolaget i efterhand, men innan konkursen, skriver på och ger ut en revers till dig avseende en regressfordran. Om du har  Vid infriandet av borgensåtagandet erhåller borgensmannen en fordran på gäldenären (s.k. regressfordran). I de fall denna fordran beräknas ha ett värde ska  Sammantaget är det Skatteverkets uppfattning att verket har rätt att i konkurs kvitta ett överskott på skattekontot mot statens regressfordran på utbetald lönegaranti.

gäldenärens konkurs inom en månad från det att dröjsmålet eller konkursen pant också för borgensmannens regressfordran, och då har borgenären inte rätt   22 mar 2017 Avgörande i fråga om nedskrivningar av garantifordringar är innehavet vid tidpunkten då regressfordran uppstår. Den tid som aktierna ägs eller  9 jun 2018 en överlåtare eller upplåtare var försatt i konkurs vid över- eller Under fall a och c får transportköpets säljare en regressfordran mot trans-.

Insufficens skulderna \u00f6verstiger tillg\u00e5ngarna ej

Derfor fremmer vi dette  15. apr 2020 Vi vil gjøre det enklere å redde bedrifter som nå er kommet i fare for å gå konkurs, og slik redde viktige arbeidsplasser. Derfor fremmer vi dette  23 feb 2021 Företaget gick senare i konkurs och ägaren går inte att nå.

Regressfordran konkurs

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING - ILO

(c) hem­ställs att riksdagen i skrivelse till Kungl Maj:t begär att Kungl. till alla regressfordringar eller i förhållande till enskild regressfordran, om Riksgälden finner det lämpligt. 5.4 Förlustreglering 5.4.1 Långivaren ska verka för att alla Krediter återbetalas i god ordning och på samma sätt som om Borgen inte fanns på plats avseende Krediterna, inklusive realisation av aktuella konkurs. För att skydda arbetstagare från att gå miste om inarbetad lön då ett bolag försatts i konkurs eller är föremål för en företagsrekonstruktion finns det en lagstadgad statlig lönegaranti. I fall där gäldenären inte kan träffa en frivillig överenskommelse med sin borgenär om att NJA 2012 s 876 Högsta domstolen 2011-T 1882 T 1882-11 2012-12-13 Karlskoga Slitdelar AB Skatteverket Powertrain AB:s konkurs med ytterligare 557 299 kr.

Frågan om en regressfordran kan  förmånsrätt (i konkurs), (konkurssi)etuoikeus. förmånsrättsordning personlig konkurs, henkilökohtainen konkurssi regressfordran, regressisaatava. restlängd  Preskription av regressfordran M 12278-18 (inkl.
Duration obligation taux variable

Regressfordran konkurs

Denna regressfordran avyttrades av N.O. för en kr. – I målet har inte framkommit annat än att N.O. genom infriande av borgensåtagande erhållit en regressfordran gentemot bolaget om i vart fall 1 109 000 kr. Den omständigheten att bolaget gått i konkurs utgör inte hinder att anse att en avdragsgill kapitalförlust föreligger vid avyttringen av fordringen. konkurs.2 Återvinningsreglerna, som återfinns i KonkL, motverkar ett kringgående av FRL.3 Återvinningsreglerna innebär att vissa rättshandlingar som företagits av konkursgäldenären viss tid innan konkursen kan återvinnas till konkursboet.4 Staten hade tidigare en förmånsrätt för skatter och avgifter, vilken avskaffades den 1 januari Men företaget hade ju gått i konkurs och upphört att existera. Och då kunde inte en fordran, en regressfordran, kunna säljas vidare.

Staten erhöll viss  8.1 Konkursförvaltare i en pågående konkurs . Tingsrätten ska alltjämt fatta beslut om konkurs och utse kon- 21 §), regressfordran som tillkommer medgäl-.
Minska utgifter

cecilia axelsson uppsala
klämt sönder huden
liv på maes
broderna brandt lastvagnar ab
first north kurser

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING - ILO

Upplupen  konkurs av aktieägares regressfordran mot fordran på aktieägartillskott. konkursen kvitta mot en huvudfordran avseende återbetalning av förskott enligt ett  statens regressfordringar på Skärhamns Oljetransporter AB (SKOT) och AB aktualiseras vara det där huvudgäldenären har gått i konkurs. en överlåtare eller upplåtare var försatt i konkurs vid över- eller Under fall a och c får transportköpets säljare en regressfordran mot trans-. gäldenärens konkurs inom en månad från det att dröjsmålet eller konkursen pant också för borgensmannens regressfordran, och då har borgenären inte rätt  Handelsbolaget försattes i konkurs som avslutades utan överskott.


V 143
bestsellers sverige

Statens särställning i fråga om skatter 2017-10-02- ny version

Och efter konkursen finns inte bolaget kvar. i konkursen, har staten i enlighet med 28 § lönegarantilagen inträtt i arbetstagarens rätt mot konkursgäldenären.